ช่วยเหลือ


เกี่ยวกับระบบ

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดการบัญชีผู้ใช้งาน หรือ ICIT ACCOUNT สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบและการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้ที่ระบบนี้

ประเภทของบัญชีผู้ใช้งาน แบ่งตามประเภทดังนี้

 • Personel account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และมีสถานะ "ปฏิบัติงาน" จากระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS) ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
 • Retirement account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว และมีสถานะ "ลาออก เนื่องจาก เกษียณอายุ" จากระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS) ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
 • Student account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และมีสถานะ "กำลังศึกษา" จากฐานข้อมูลนักศึกษา ของกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
 • Exchange student account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ จากฐานข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี
 • Temporary account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับอาจารย์พิเศษ ที่กำลังสอนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
 • Guest account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ที่ออกให้สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการขอใช้งานมาจากส่วนงาน
 • Event account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานสำหรับงาน ประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
 • Kiosk account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ให้บริการผ่านเครื่องให้บริการรหัสผ่านเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สาย (KIOSK)


รูปแบบชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

 • Personel account (บุคลากร): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Retirement account (ผู้เกษียณอายุ): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Student account (นักศึกษา): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s5902041520261
 • Exchange student account (นักศึกษาแลกเปลี่ยน): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s2017101100001
 • Temporary account (อาจารย์พิเศษ): ชื่อ + . (Dot) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit.a
 • Guest account (ผู้ใช้งานชั่วคราว): ชื่อ + _ (Underscore) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit_a
 • Event account (กิจกรรม): ชื่อกิจกรรม + [9999] ตัวอย่าง icit0001
 • Kiosk account (คีออส): ชื่อ + เลขประจำตัวประชาชน(4 ตัว) ตัวอย่าง icit5489บริการที่รองรับ

 1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
 2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(More info.. )
 3. ระบบส่งเกรดออนไลน์ (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) (More info.. )
 4. ระบบประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) (More info.. )
 5. โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) (More info.. )
 6. Grade Reporting KMUTNB (Android application) (More info.. )
 7. การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://km.icit.kmutnb.ac.th) (More info.. )
 8. Virtual Private Network (VPN) (More info.. )
 9. ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษา (http://ureport.kmutnb.ac.th) (More info.. )
 10. ระบบจองห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://k-room.icit.kmutnb.ac.th) (More info.. )ได้รับบัญชีผู้ใช้งานอย่างไร

ICIT Account ให้บริการและกำกับดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICIT) ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดให้บริการรองรับทั้ง 3 วิทยาเขต

ขั้นตอนสำหรับการขอใช้งาน ICIT ACCOUNT (สำหรับบุคลากร)

 • ติดต่อด้วยตนเอง
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ และบอกความต้องการของท่าน
  2. แสดงหลักฐาน (บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
  3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจริง
  4. เจ้าหน้าที่จะส่งมอบข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานระบบให้แก่ท่าน กรุณาตรวจสอบและทดสอบการเข้าใช้งานเพื่อความสะดวกของท่าน
 • ส่งแบบฟอร์มขอเปิดใช้งาน มายังสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดใช้งานบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account (สำหรับบุคลากร)
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ผ่านงานสารบรรณ
  3. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน แล้วส่งกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
 • โอนย้ายบัญชี จาก @kmutnb.ac.th

ขั้นตอนสำหรับการขอใช้งาน ICIT ACCOUNT (สำหรับนักศึกษา)
การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

การเปิดใช้งานบัญชีสำหรับนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเปิดใช้งานบัญชีนักศึกษาจากแถบเมนูด้านซ้าย หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation
 2. กรอกรหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน และวันเกิด ในหน้าฟอร์มสำหรับเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน หลังจากนั้นคลิกปุ่มต่อไป
 3. กรอกอีเมลที่ต้องการใช้งานสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 4. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอ่านเงื่อนไขการใช้งานให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อแก้ไข หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มยืนยัน
 6. รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรซเบราว์เซอร์
 7. เมื่อระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบการทำงานของบัญชีผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานการโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งาน

บุคลากร

สำหรับบุคลากร ที่มีอีเมลมหาวิทยาลัยในรูปแบบ xxx@kmutnb.ac.th หรือ ชื่อผู้ใช้งานสำหรับระบบส่งเกรดออนไลน์

 1. คลิกโอนย้ายบัญชีบุคลากรจากแถบเมนูด้านซ้าย หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/personnel/login
 2. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้ จากบัญชีผู้ใช้งานดังนี้
 3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิด แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล คลิกปุ่มต่อไป
 5. กรอกอีเมลที่ต้องการสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 6. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอ่านเงื่อนไขการใช้งาน ให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อแก้ไข หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มตกลง
 8. รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรซเบราว์เซอร์
 9. เมื่อระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบการทำงานของบัญชีผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
หมายเหตุ รหัสผ่านสำหรับอีเมลมหาวิทยาลัยเดิม (xxx@kmutnb.ac.th) จะยังไม่เปลี่ยนตามในขณะนี้

นักศีกษา

นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาตั้งแต่ 58 ลงไป (58,57,56 ...) หรือชื่อผู้ใช้งานรูปแบบ s5yxxxxxxxxxxx สามารถโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานเดิม มาใช้งาน ICIT Account เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานจากแถบเมนูด้านซ้าย หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/personnel/index
 2. เลือกเมนูนักศึกษา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/student/login
 3. เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งาน
 4. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้ จากบัญชีผู้ใช้งานดังนี้
 5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล คลิกปุ่มต่อไป
 6. กรอกอีเมลที่ต้องการสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 7. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 8. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอ่านเงื่อนไขการใช้งานให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อแก้ไข หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มตกลง
 9. รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรซเบราว์เซอร์
 10. เมื่อระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบการทำงานของบัญชีผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
หมายเหตุ รหัสผ่านที่กำหนดใหม่จะรวมถึงรหัสผ่านที่ใช้ในระบบประเมินการสอนด้วย


ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้ หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • เปลี่ยนอีเมล์ สามารถแก้ไขอีเมลที่ใช้สำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถแก้ไขรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ได้การเปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. ลงชื่อเข้าใช้งาน จากเมนูด้านบนขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/user/login
 2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกปุ่มตกลงการแก้ไขอีเมลสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน

 1. ลงชื่อเข้าใช้งาน จากเมนูด้านบนขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/user/login
 2. เลือกเมนู แก้ไขอีเมลสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน
 3. กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่มตกลงลืมรหัสผ่าน

 1. ใช้ขั้นตอนการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน โดยการคลิกเลือกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน จากเมนูด้านขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
 2. เลือก รหัสผ่าน
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ระบบจะอีเมลลิงก์สำหรับการกู้คืนรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
 5. ตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าที่อีเมล์ของท่าน หากไม่พบให้ตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ หลังจากนั้นให้คลิกลิงก์สำหรับการกู้คืนรหัสผ่านที่อยู่ในอีเมล์
 6. กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ คลิกปุ่มบันทึก
 7. ทดสอบโดยการเข้าสู่ระบบลืมชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

 1. ใช้ขั้นตอนการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน โดยการคลิกเลือกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน จากเมนูด้านขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
 2. เลือก ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน


ดาวน์โหลด