About us

ICIT Account

About

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดการบัญชีผู้ใช้งาน หรือ ICIT ACCOUNT สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบและการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้ที่ระบบนี้

ประเภทของบัญชีผู้ใช้งาน แบ่งตามประเภทดังนี้

 • Personnel account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และมีสถานะ "ปฏิบัติงาน" จากระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
 • Retirement account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว และมีสถานะ "ลาออก เนื่องจาก เกษียณอายุ" จากระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
 • Student account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และมีสถานะ "กำลังศึกษา" จากฐานข้อมูลนักศึกษา ของกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
 • Exchange student account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ จากฐานข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี
 • Temporary account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้สำหรับอาจารย์พิเศษ ที่กำลังสอนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
 • Guest account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ที่ออกให้สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการขอใช้งานมาจากส่วนงาน
 • Event account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานสำหรับงาน ประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
 • Kiosk account หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ให้บริการผ่านเครื่องให้บริการรหัสผ่านเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สาย (KIOSK)

Username format

 • Personnel account (บุคลากร): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Retirement account (ผู้เกษียณอายุ): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Student account (นักศึกษา): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s5902041520261
 • Exchange student account (นักศึกษาแลกเปลี่ยน): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s2017101100001
 • Temporary account (อาจารย์พิเศษ): ชื่อ + . (Dot) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit.a
 • Guest account (ผู้ใช้งานชั่วคราว): ชื่อ + _ (Underscore) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit_a
 • Event account (กิจกรรม): ชื่อกิจกรรม + [9999] ตัวอย่าง icit0001
 • Kiosk account (คีออส): ชื่อ + เลขประจำตัวประชาชน(4 ตัว) ตัวอย่าง icit5489Services

How to get account

ICIT Account ให้บริการและกำกับดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICIT) ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดให้บริการรองรับทั้ง 3 วิทยาเขต

บุคลากร

 • เปิดใช้งานบัญชีด้วยตนเอง
 • ติดต่อด้วยตนเอง
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ และบอกความต้องการของท่าน
  2. แสดงหลักฐาน (บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
  3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจริง
  4. เจ้าหน้าที่จะส่งมอบข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานระบบให้แก่ท่าน กรุณาตรวจสอบและทดสอบการเข้าใช้งานเพื่อความสะดวกของท่าน
 • ส่งแบบฟอร์มขอเปิดใช้งาน มายังสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปิดใช้งานบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account (สำหรับบุคลากร)
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ผ่านงานสารบรรณ
  3. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน แล้วส่งกลับไปยังหน่วยงานของท่าน
 • โอนย้ายบัญชี จาก @kmutnb.ac.th

นักศึกษา
How to activate student account

To activate the student account, the steps follow:

 1. Click Student Account Activation from the menu bar on the left or click on the links https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation
 2. Enter Student number, Identification number and birth date in the form to activate an account. Then click the Submit button.
 3. Enter the email for account recovery. Then click the Next button.
 4. Enter the password and confirm the password. Then click the Next button.
 5. Verify the accuracy of the information and read the terms of use completely. If the information is incorrect, click the Back button to edit. If everything is correct, click the Confirm button.
 6. Wait until the display shows the status of the account was created. This may take a while. Do not need to refresh the browser.
 7. When system creates an account successfully, click the Signin button to test the operation of the account and check the information users.

หมายเหตุ นักศึกษาที่สามารถเปิดใช้งานบัญชีได้ จะต้องเป็นรหัสนักศึกษาตั้งแต่รหัส 30 เป็นต้นไป
Personal profile

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้ หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • เปลี่ยนอีเมล สามารถแก้ไขอีเมลที่ใช้สำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานได้
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถแก้ไขรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ได้How to change password

 1. ลงชื่อเข้าใช้งาน จากเมนูด้านบนขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/user/login
 2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกปุ่มตกลงHow to change email for recovery password

 1. ลงชื่อเข้าใช้งาน จากเมนูด้านบนขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/user/login
 2. เลือกเมนู แก้ไขอีเมลสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน
 3. กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่มตกลงForgot password

 1. ใช้ขั้นตอนการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน โดยการคลิกเลือกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน จากเมนูด้านขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
 2. เลือก รหัสผ่าน
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ระบบจะอีเมลลิงก์สำหรับการกู้คืนรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
 5. ตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าที่อีเมล์ของท่าน หากไม่พบให้ตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ หลังจากนั้นให้คลิกลิงก์สำหรับการกู้คืนรหัสผ่านที่อยู่ในอีเมล์
 6. กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ คลิกปุ่มบันทึก
 7. ทดสอบโดยการเข้าสู่ระบบForgot account name

 1. ใช้ขั้นตอนการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน โดยการคลิกเลือกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน จากเมนูด้านขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
 2. เลือก ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน


Download