Usage Agreement

 1. ICIT Account คือ บัญชีผู้ใช้งานที่ให้บริการและกำกับดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. สำหรับใช้เพื่อพิสูจน์ และยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย หรือใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการของ มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เพื่อการอื่น และห้ามกระทำการใด ๆ ในลักษณะแสวงหากำไรหรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่มิได้เป็นของมหาวิทยาลัย รวมถึงห้ามรับ-ส่งข้อมูลที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
 3. ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบ มารยาท การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และ/หรือที่จะกำหนด ขึ้นต่อไปในอนาคตโดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และ/หรือ จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนเงื่อนไขตามข้อ กำหนดนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการโดยทันทีและผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 5. ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน หรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตลอดจน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 6. บัญชีผู้ใช้งาน ถือเป็นสิทธิการใช้งานเฉพาะบุคคล และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ที่มีความปลอดภัยสูง และต้องรักษาความลับของรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นอย่างดี ตลอดจน ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของตน
 8. ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานได้ทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง
 9. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีตรวจพบการใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติ เช่น ตรวจสอบพบการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจมตีการทำงานของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การกระทำการใดที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 10. มหาวิทยาลัยไม่มีนโนบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ใช้งาน หรือส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งาน เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)


หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2562


 1. ICIT Account is an account, which is managed by Institute of Computer and Information Technology (ICIT) KMUTNB. ICIT account gives you access to a number of IT services at KMUTNB.
 2. University's computer facilities and network are used for academic, research or support any services of University. Users are not allow to do any of inappropriate actions, which are NOT benefit to the university.
 3. You agree to abide by all University policies and procedures, as they may be amended from time to time.
 4. You agree NOT to use the University's computer facilities, network or your ICIT account in any way that is illegal, or to do things that are against the Computer-related Crime Act B.E 2560 (2017) or any related federal laws.
 5. You agree to respect the rights of all other users of the system and to NOT knowingly use computing resources, including mobile devices, in any way which is disruptive or damaging to the system or any other users.
 6. ICIT account is for personal use only, and not to be shared with anyone, including friends or family members. You are responsible for all actions performed with the use of your ICIT account.
 7. You must define your own password which must not be divulged to anyone, including IT Services staff, for any reason. You are expected to remember your password and to change it if there is any suspicion that it may have been compromised.
 8. University's computer facilities and network are University’s proprietary. The University has right to manage, control, and investigate in any cases up to the university discretion.
 9. University has right to terminate your ICIT account without advanced notice, if in any cases, it was found that your account is used in the following inappropriate actions but not limited to:
  • Unauthorized access, alteration or destruction of another user's data, programs.
  • Attempts to obtain unauthorized access to either local or remote computer systems or networks.
  • Attempts to circumvent established security procedures or to obtain access privileges to which the user is not entitled.
 10. University has no policy to directly ask for any personal information including username and password to users via email.


Note: We reserve the right to update or modify these Terms of Use, without prior notice.

Last updated on July 4, 2019