ติดต่อเรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
http://icit.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN

สถานที่สำหรับการติดต่อ
  • กรุงเทพมหานคร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
    02 555 2000 ต่อ 2211
  • วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 6 อาคารสิรินธร
    037 217 300 ต่อ 7324
  • วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
    038 627 000 ต่อ 1700